1. Słownik nazw, definicje

  1. Serwis – serwis internetowy należący do Właściciela, umieszczony pod adresem forex-waluty.com w ramach którego Właściciel świadczy Usługi.

  2. Właścicielem Serwisu jest osoba prywatna.

  3. Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej info(at)forex-waluty.com

  4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

  5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług zamieszczony jest dalszej części Regulaminu.

  6. Regulamin – niniejszy regulamin. Dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Serwisu.

  7. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

  8. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

  9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 2. Postanowienia wstępne

  1. Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z regulaminem.

  2. Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Regulaminy szczegółowe (dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela lub na podstawie umów z Właścicielem przez inne podmioty) udostępniane są przez Właściciela lub podmiot świadczący dane usługi, na odpowiednich stronach umożliwiających korzystanie z tych usług. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  3. Regulaminy szczegółowe świadczonych usług stanowią integralna cześć niniejszego regulaminu

 3. Wymagania techniczne do korzystania z serwisu:

  1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

   • komputer lub ine urządzenie połączone z siecią Internet,

   • przeglądarka:

    • MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej

    • Opera w wersji 9 lub wyższej

    • Firefox 1.5.6 lub wyższej

    • lub inna kompatybilna w powyższymi

   • w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi cookies.

  2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkowników. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.

  3. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo (cookies), jest opisany w polityce prywatności.

 4. Rodzaje usług w serwisie

  1. Serwis w swojej głównej części zapewnia usługi czysto informacyjne.

  2. W uzupełnieniu funkcji informacyjnych Serwis udostępnia następujące możliwości:

   • brać udział w organizowanych konkursach.

 5. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.

  2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Właściciela podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

 6. Zasady korzystania z serwisu

  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

  2. Informacje zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisie materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).

  3. Właściciel dokłada wszelkich starań, by naszym użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z serwisów, do których umieszczono linki w Serwisie ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami – to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.

  4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.

  5. Właściciel zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji, że rezultat poszukiwań w Serwisie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do: merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

  6. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania finansami, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu oraz wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

  7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

  8. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.

 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela można zgłaszać lektronicznie na adres info(at)forex-waluty.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje o osobie zgłaszającej reklamację tj. imię, nazwisko, adres, e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Właściciela a odpowiedz zostanie wysłana wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

 8. Prawo własności intelektualnej

  1. Właściciel udostępniając Użytkownikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

  2. Właściciel informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

  3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela.

  4. Zachęcamy naszych Użytkowników do współpracy z Serwisem. Dziękujemy za materiały przesyłane do serwisu. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

  5. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom (także na forach dyskusyjnych i w komentarzach pod artykułami) udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

   • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

  6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

 9. Polityka prywatności (cookies)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Osobą zamieszczającą na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu forex-waluty.com

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

 5. W witrynie używana jest usługa reCAPTCHA, która stosowana jest do zwalczania spamu i nadużyć w witrynie.
 6. Korzystając z witryny Użytkownik potwierdza i akceptuje korzystanie z usługi reCAPTCHA v3, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.
 1. Ryzyko jest zawsze ryzykiem Użytkownika a w szególności:

  1. Inwestowanie na rynku Forex, akcji,  funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finasowych nie gwarantuje zysków.

  2. Straty mogą być i zdarzają się.

  3. Nie należy zakładać, że przedstawione w tym Serwisie strategie będą zawsze przynosić zyski i nigdy nie doprowadza do straty.

  4. Przedstawione przykłady mają charakter edukacyjny i nie stanowią zachęty do składania zleceń kupna i sprzedaży.

  5. Ryzyko posługiwania się jaką kolwiek metodą jest zawsze ryzykiem użytkownika.

  6. Treści przedstawione na stronie są prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

 2. Postanowienia końcowe

  1. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

  2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej,  za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

  3. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

  4. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

  5. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  6. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

  7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem specjalnego formularza lub na adres wskazany w regulaminie.

  8. Niektóre linki umieszczone w opisie mogą być tzw. linkami afiliacyjnymi co oznacza, że przenoszą do stron konkretnego sklepu lub innego serwisu (oferty). Dzięki temu masz linki do przedstawianych książek lub aktualnej oferty patrona, a ja za sprzedaż z takiego kliknięcia otrzymuje małą prowizję. Wszystkie linki są umieszczane w dobrej wierze. Jeżeli coś z jakiegoś powodu nie działa to przepraszam i proszę o informację. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ofertę zamieszczoną przez firmy do których prowadzą linki afiliacyjne.